Członkostwo

Członek zwyczajny

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, która:

 1. akceptuje statutowe cele Stowarzyszenia
 2. złoży na ręce Zarządu deklarację członkowską na piśmie
 3. złoży na ręce Zarządu deklarację o regularnym opłacaniu składek członkowskich
 4. zostanie przyjęta przez Zarząd.

Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą należeć do Stowarzyszenia i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym, że w składzie Władz stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.

Małoletni poniżej 16 roku życia mogą, za zgodą przedstawicieli ustawowych, należeć do Stowarzyszenia według zasad, o których mowa wyżej, bez prawa korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.

Cudzoziemcy mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą zostać członkiem Stowarzyszenia, zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich.

Cudzoziemcy nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą zostać członkiem Stowarzyszenia, zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich.

Deklarację członka zwyczajnego należy złożyć osobiście podczas organizowanych przez Stowarzyszenie dyżurów lub listownie na adres:

Stowarzyszenie Kibiców Ruchu Chorzów "Niebiescy"
41-500 Chorzów, ul. Powstańców 70/3.

Członkostwo powstaje z dniem podjęcia przez Zarząd uchwały o przyjęciu. O podjęciu uchwały Zarząd powiadamia zainteresowanych.

Członek wspierający

Członkiem wspierającym może być osoba prawna oraz osoba fizyczna deklarująca pomoc w realizacji celów Stowarzyszenia, a w szczególności pomoc finansową, jeżeli złoży oświadczenie woli Zarządowi.

Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalają z Zarządem Stowarzyszenia.

Członkowie wspierający mają prawo uczestniczyć w pracach Stowarzyszenia i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie oraz w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia lub Zebraniu Delegatów Stowarzyszenia z głosem doradczym.

Członkowie wspierający opłacają składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie wysokości.

Deklarację członka wspierającego należy złożyć osobiście podczas organizowanych przez Stowarzyszenie dyżurów lub listownie na adres:

Stowarzyszenie Kibiców Ruchu Chorzów "Niebiescy"
41-500 Chorzów, ul. Powstańców 70/3.

Członkostwo powstaje z dniem podjęcia przez Zarząd uchwały o przyjęciu. O podjęciu uchwały Zarząd powiadamia zainteresowanych.

Członek honorowy

Osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój śląskiego sportu lub w szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia może stać się członkiem honorowym.

Nadanie godności członka honorowego następuje przez uchwałę Walnego Zebrania Członków lub - w przypadku powołania Delegatów - Zebrania Delegatów Stowarzyszenia na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

Członkowie honorowi mają wszystkie prawa członka zwyczajnego oprócz czynnego i biernego prawa wyborczego.

Członkowie honorowi są zwolnieni z opłacania składek członkowskich.

Składki członkowskie

Rozróżnia się następujące rodzaje składek członkowskich:

 1. opłata wpisowa
 2. składka podstawowa półroczna
 3. składka podstawowa roczna

Opłata wpisowa

Opłata wpisowa opłacana jest jednorazowo, przy wpłacie pierwszej składki podstawowej. Opłata jednorazowa pokrywa m.in. koszty wyrobienia legitymacji członkowskiej.

Opłata podstawowa

Wpłat składek podstawowych można dokonywać za półrocze lub cały rok kalendarzowy. Początek okresu członkostwa wyznacza termin podjęcia Uchwały Zarządu o przyjęciu Członka. Osoba przystępująca do Stowarzyszenia składa deklarację członkowską, wpłaca opłatę wpisową składkę półroczną lub roczną. W przypadku opłacenia jako pierwszej składki półrocznej, po upływie 6 miesięcy, bądź odpowiednio przy wpłaceniu składki rocznej po upływie 12 miesięcy członkostwa wnosi dopłatę "wyrównującą" za miesiące pozostałe do końca bieżącego półrocza lub roku kalendarzowego.

Sposób opłacania

Wpłat należy dokonywać do końca miesiąca rozpoczynającego okres, za który jest dokonywana wpłata. Wpłaty opłaty wpisowej oraz składek podstawowych dokonywane są na konto Stowarzyszenia. Informacje niezbędne do dokonania wpłat przekazuje Skarbnik Zarządu oraz znajdują się one na stronie internetowej Stowarzyszenia.

W tytule wpłaty obowiązkowo należy podać następujące informacje:

 • tytuł wpłaty: np. "składka podstawowa półroczna", "składka podstawowa roczna", "opłata wpisowa"
 • imię i nazwisko osoby, za którą opłacana jest składka (nie dotyczy członków, którzy dokonują przelewu ze swojego rachunku bankowego)
 • numer legitymacji członkowskiej
 • okres, za jaki dokonana jest opłata: np. "03.2013 - 08.2013"

Otrzymanie wpłaty składki jest każdorazowo potwierdzane pocztą elektroniczną.

Zaleganie z opłatami składek

Nieopłacenie składki członkowskiej w terminie powoduje zawieszenie praw członkowskich. Informacja o zawieszeniu zostanie wysłana drogą elektroniczną. Jeżeli członek Stowarzyszenia zawieszony z powodu nieopłacenia składki nie dokona należnej wpłaty w terminie określonym w ponagleniu, zostaje skreślony z listy członków stowarzyszenia. Członek usunięty z powodu nieopłacania składek może starać się o ponowne przyjęcie do Stowarzyszenia. Warunkiem ponownego przyjęcia jest wypełnienie deklaracji, wpłata opłaty wpisowej oraz wpłata składki podstawowej półrocznej.

Wysokość składek członkowskich

 • Wysokość opłaty jednorazowej wynosi 10 zł.
 • Wysokość opłaty podstawowej półrocznej wynosi 70 zł.
 • Wysokość opłaty podstawowej rocznej wynosi 120 zł.

Rezygnacja lub skreślenie z listy członków

Członkostwo w Stowarzyszeniu wygasa w przypadku:

 1. wystąpienia zainteresowanego zgłoszonego na piśmie po uprzednim uregulowaniu wszelakich zobowiązań finansowych
 2. wykluczenia przez Walne Zebranie Członków lub - w przypadku powołania Delegatów - Zebranie Delegatów Stowarzyszenia w razie istotnego naruszenia postanowień Statutu
 3. skreślenia z listy członków z powodu niepłacenia składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres przekraczający 3 miesiące
 4. skreślenia z listy członków z powodu niewypełnienia obowiązków członka wynikających z §21 Statutu Stowarzyszenia
 5. śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osobę prawną
 6. rozwiązania Stowarzyszenia "NIEBIESCY"

O utracie członkostwa orzeka uchwałą Zarząd. O podjęciu uchwały Zarząd powiadamia zainteresowanych. Od uchwały Zarządu w sprawach, o których mowa w punktach c) i d), członek Stowarzyszenia może odwołać się do Walnego Zebrania Członków lub - w przypadku powołania Delegatów - Zebrania Delegatów Stowarzyszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały. Uchwała Walnego Zebrania Członków oraz Zebrania Delegatów Stowarzyszenia jest ostateczna.

Nieopłacenie składki członkowskiej w terminie powoduje zawieszenie praw członkowskich. Informacja o zawieszeniu zostanie wysłana drogą elektroniczną.

Członek usunięty z powodu nieopłacania składek może starać się o ponowne przyjęcie do Stowarzyszenia. Warunkiem ponownego przyjęcia jest wypełnienie deklaracji, wpłata opłaty wpisowej oraz wpłata składki podstawowej półrocznej.

Prawa i obowiązki członków

Członkowie Stowarzyszenia mają prawo:

 1. Brać udział we wszelakiej działalności Stowarzyszenia.
 2. Korzystać z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia na zasadach określonych przez Zarząd.
 3. Występować z wnioskami we wszystkich sprawach dotyczących spraw Stowarzyszenia.
 4. Brać udział w Walnym Zebraniu Członków z głosem stanowiącym, a w przypadku członków wspierających i honorowych z głosem doradczym.
 5. Wybierać i być wybieranymi do władz Stowarzyszenia (prawo to nie dotyczy członków wspierających i honorowych).
 6. Posiadać legitymację i odznakę Stowarzyszenia.

Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są do:

 1. Czynnego udziału w działalności Stowarzyszenia na rzecz jego rozwoju.
 2. Przestrzegania postanowień statutu, regulaminów oraz uchwał i decyzji władz.
 3. Dbania o dobre imię Stowarzyszenia oraz zachowania należytej postawy etyczno-moralnej.
 4. Regularnego opłacania składek (obowiązek ten nie dotyczy Członków Honorowych).

Informacja

Więcej informacji o członkostwie znajduje się w Statucie (dostępny tutaj). Zachęcamy do zapoznania się z nim oraz zapraszamy do członkostwa w Stowarzyszeniu Kibiców Ruchu Chorzów "Niebiescy".