O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie nosi nazwę: STOWARZYSZENIE KIBICÓW RUCHU CHORZÓW "NIEBIESCY", w skrócie: STOWARZYSZENIE "NIEBIESCY".

Stowarzyszenie Kibiców Ruchu Chorzów "NIEBIESCY" działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 nr 20, poz. 104) oraz niniejszego statutu, z tego tytułu posiada osobowość prawną.

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków oraz wolontariuszy. Do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudnić pracowników. Stowarzyszenie nie działa w celu osiągnięcia zysku. Dochód Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przekazane do podziału między członków.

Działalność Stowarzyszenia może być prowadzona jako działalność nieodpłatna i odpłatna.

Cele stowarzyszenia:

 1. Prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenie oraz kibiców Klubu Sportowego Ruch Chorzów poprzez aktywność kulturalną, sportową, rekreacyjną i towarzyską.
 2. Popularyzacja tradycji i osiągnięć Klubu Sportowego Ruch Chorzów.
 3. Prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej i wydawniczej służącej realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
 4. Działalność charytatywna, promocja i organizacja wolontariatu oraz wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób oraz jednostek organizacyjnych.
 5. Działania mające na celu zachowanie oraz wspieranie regionalnego i lokalnego dziedzictwa kulturowego - niematerialnego i materialnego, ze szczególnym uwzględnieniem godki śląskiej.
 6. Rzecznictwo interesów członków Stowarzyszenia oraz kibiców Klubu Sportowego Ruch Chorzów przed organami władzy państwowej i samorządowej oraz innymi podmiotami życia publicznego i gospodarczego.
 7. Wspieranie i upowszechnianie rozwoju sportu i form aktywnego wypoczynku.
 8. Współpraca w sferze zadań publicznych z właściwymi organizacjami, organizacjami pozarządowymi i instytucjami.
 9. Angażowanie członków Stowarzyszenia oraz innych kibiców Klubu Sportowego Ruch Chorzów w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa na zawodach sportowych organizowanych przez klub i przyczynianie się do poprawy atmosfery na widowni.
 10. Rozwijanie kontaktów międzynarodowych i współpracę z organizacjami zagranicznymi w zakresie i w przedmiocie objętym celami Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie swoje cele statutowe realizuje poprzez:

 1. Organizacja turniejów sportowych, koncertów, festynów, wyjazdów oraz spotkań towarzyskich dla członków Stowarzyszenie oraz kibiców Klubu Sportowego Ruch Chorzów.
 2. Organizacja spotkań z byłymi zawodnikami Klubu Sportowego Ruch Chorzów oraz z osobami związanymi z historią klubu i stadionu.
 3. Zbieranie, tworzenie i udostępnianie oraz rozpowszechnianie informacji i materiałów dotyczących tematyki sportowej i historycznej dotyczącej Klubu Sportowego Ruch Chorzów.
 4. Organizacja akcji charytatywnych w ramach pomocy społecznej rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej.
 5. Organizacja wystaw fotografii, spotkań z osobami związanymi ze Śląskiem, konkursów tematycznych dla dzieci i młodzieży.
 6. Zorganizowanie biura pomocy interwencyjnej dla kibiców.
 7. Upowszechnianie dostępu do obiektów sportowych, klubów fitness i siłowni oraz działanie na rzecz poprawy ich stanu technicznego.
 8. Organizacja akcji charytatywnych, których celem jest wspieranie organizacji pozarządowych w tym organizacja wolontariatu oraz zachęcanie do honorowego krwiodawstwa.
 9. Organizacja dopingu drużyny Klubu Sportowego Ruch Chorzów podczas imprez sportowych oraz organizacja i przygotowanie opraw meczowych.
 10. Ścisła współpraca z Klubami Kibica i Sympatykami Klubu Sportowego Ruch Chorzów z terenu całego kraju i zagranicy.

Informacja

Więcej informacji o Stowarzyszeniu znajduje się w Statucie (dostępny tutaj). Zachęcamy do zapoznania się z nim oraz zapraszamy do członkostwa w Stowarzyszeniu Kibiców Ruchu Chorzów "Niebiescy".