Regulamin Rywalizacji Fan Clubów

 1. Uczestnikiem rywalizacji mogą być Fan Cluby, które wytypują jednego przedstawiciela jako osobę kontaktową z organizatorem.
 2. W rywalizacji biorą udział Fan Cluby kibiców Ruchu Chorzów według następującego podziału:
  • Chorzów
  • FC Katowice
  • FC Piekary Śląskie - Nakło Śląskie
  • FC Świętochłowice
  • FC Ruda Śląska
  • FC Siemianowice Śląskie
  • FC Mikołów - FC Łaziska - FC Orzesze
  • FC Mysłowice – FC Jaworzno – FC Imielin – FC Chełm Śl. – FC Bieruń – FC Lędziny
  • FC Zawiercie – FC Myszków
  • FC Pszczyna – FC Cieszyn – FC Brenna – FC Suszec - FC Kęty
  • FC Radlin – FC Pszów – FC Racibórz – FC Czerwionka–Leszczyny – FC Rybnik – FC Żory
  • FC Dzierżoniów – FC Staszów
 3. Podział został przedstawiony i zaakceptowany przez przedstawicieli poszczególnych Fan Clubów.
 4. Rywalizacja niebieskich Fan Clubów rozpoczyna się z dniem 01.02.2015r. i trwa do dnia 30.06.2015r.
 5. Patronat medialny nad "Rywalizacją FC" obejmuje strona oficjalna http://www.ruchchorzow.com.pl, http://www.stowarzyszenie.niebiescy.pl oraz http://www.niebiescy.pl
 6. Organem nadzorującym przebieg rywalizacji i przestrzeganie regulaminu będzie powołana do tego celu Rada Rywalizacji FC składająca się z przedstawicieli Klubu i Kibiców.
 7. W przypadku gdy Rada Rywalizacji FC stwierdzi naruszenie zasad regulaminu lub inne nieprawidłowości danemu Fan Clubowi będzie groziła kara odjęcia 50 punktów w ogólnej klasyfikacji lub wykluczenie z Rywalizacji FC. Decyzję o przyznaniu w/w kary może podjąć tylko Rada Rywalizacji FC po spisaniu protokołu, który zostanie opublikowany na stronie rywalizacji niebieskich Fan Clubów. Od decyzji Rady Rywalizacji FC ukaranemu Fan Clubowi nie przysługuje odwołanie.
 8. Fan Cluby w trakcie trwania rywalizacji zdobywają punkty w skali określonej dla każdej kategorii.
 9. Punkty zdobywane są w siedmiu określonych kategoriach:
  • Graffiti
  • Plakaty klubowe
  • Transparenty
  • Wyjazdy
  • Akcje promocyjne
  • Karnety
  • Nowy Kibic
  • Inne
 10. Lista nagród ufundowanych przez Ruch Chorzów S.A. dla zwycięskich Fan Clubów w ogólnej klasyfikacji Rywalizacji FC:
  • I nagroda za zajęcie pierwszego miejsca - 100 karnetów na sezon 2015/2016
  • II nagroda za zajęcie drugiego miejsca - 75 karnetów na sezon 2015/2016
  • III nagroda za zajęcie trzeciego miejsca - 50 karnetów na sezon 2015/2016
  Dodatkowo przyznana zostanie pula 100 karnetów do rozdysponowania pomiędzy Fan Cluby, które zajęły miejsca poza podium. Dodatkowa pula zostanie przyznana według następującego wzoru: liczba przyznanych karnetów = suma zdobytych punktów przez dane FC / suma zdobytych punktów przez wszystkie FC zajmujące miejsca poza podium.
  UWAGA! Z dodatkowej puli Fan Cluby, które zajęły miejsca poza podium nie mogą otrzymać więcej niż 50 karnetów.
 11. W tym punkcie regulaminu przedstawiono zasady rywalizacji oraz przyznawania punktów w następujących kategoriach:
  1. Graffiti (każdorazowo od 5 do 50 punktów)
   Punkty przyznawane są przez Radę, która kieruje się następującymi wytycznymi:
   • Powierzchnia jaką zajmuje graffiti,
   • Miejsce w jakim graffiti powstało,
   • Nakład pracy i środków.
   Dopuszcza się przyznanie punktów za zamalowanie graffiti innych klubów.
  2. Plakaty klubowe (każdorazowo od 10 do 25 punktów)
   Punkty przyznawane są przez Radę, która kieruje się następującymi wytycznymi:
   Poszczególne FC deklarują zapotrzebowanie na plakaty. Zapotrzebowanie to może się zmienić w trakcie sezonu po poinformowaniu osoby odpowiedzialnej (z Rady Rywalizacji). Plakaty będą pobierane podczas meczów na mecz następny po wcześniejszym zgłoszeniu zapotrzebowania. FC, które zgłoszą zapotrzebowanie, ale nie odbiorą plakatów w wyznaczonym terminie otrzymają -10 pkt. Każde zgłoszenie, odebranie i rozdystrybuowanie plakatów to 25 punktów. FC, które nie będą brały udziału w akcji plakatowania i zgłoszą to Radzie Rywalizacji przed rozpoczęciem Rywalizacji nie otrzymują żadnych punktów.
  3. Transparenty (każdorazowo od 5 do 10 punktów)
   Punkty przyznawane są przez Radę, która kieruje się następującymi wytycznymi:
   • Wielkość transparentu,
   • Miejsce ekspozycji,
   • Nakład pracy i środków.
   Punkt dotyczy tylko transparentów okolicznościowych (na dzień dziecka, wydarzenia historyczne, święta, mecze dużej mobilizacji np. WDŚ)
  4. Wyjazdy (do 75 punktów)
   Punkty przyznawane są przez Radę, która tworzy listę uczestników danego wyjazdu uporządkowaną od najliczniejszego FC i na tej podstawie przyznaje punkty:
   • I miejsce - 75 punktów,
   • II miejsce - 70 punktów,
   • III miejsce - 65 punktów itd.
   Każde miejsce kolejne o 5 punktów mniej. W przypadku, gdy z danego Fan Clubu nie było żadnej osoby na wyjeździe, punktów nie przyznaje się.
  5. Akcje promocyjne (każdorazowo do 150 punktów)
   Punkty przyznawane są przez Radę, która kieruje się następującymi wytycznymi:
   • Turnieje organizowane przez FC – 150 punktów,
   • Pomoc charytatywna - do 100 punktów,
   • Wolontariat - do 50 punktów
   • Akcje Kibice Dzieciom w szkołach i placówkach opiekuńczo wychowawczych – do 50 punktów
   • potkania z piłkarzami na terenie FC – do 50 punktów
   Podane punkty są granicami górnymi. Ilość przyznawanych punktów jest weryfikowana i analizowana pod kątem nakładu pracy, środków, finansowych i czasu danego FC.
  6. Karnety (każdorazowo 3 punkty)
   Punkty przyznawane są przez Radę, która kieruje się następującymi wytycznymi:
   Każdy Kibic, który zakupi karnet na sezon 2014/2015 i zadeklaruje przynależność do danego FC zyskuje dla niego 3 punkty. Przynależność do danego FC można zadeklarować na specjalnie do tego celu przygotowanych listach znajdujących się w Grzybku klubowym lub poprzez przesłanie przez przedstawiciela FC listy nazwisk osób,które zakupiły karnet.
  7. Nowy Kibic (każdorazowo od 3 do 6 punktów)
   Każdy Kibic, który wyrobi Kartę Kibica podczas trwania Rywalizacji i zadeklaruje przynależność dodanego FC zyskuje dla niego 3 punkty. Przynależność do danego FC można zadeklarować na specjalnie do tego celu przygotowanych listach znajdujących się w Grzybku klubowym. Jednocześnie, jeśli Nowy Kibic kupi Karnet na sezon 2014/2015, otrzymuje dla swojego FC dodatkowo 3 punkty.
  8. Inne
   Wszelkie inne akcje promocyjne, które nie zostały zawarte powyżej, a służą propagowaniu Ruchu Chorzów i mają pozytywny charakter (np. pomoc finansowa dla grupy Ultras Niebiescy, pomoc Stowarzyszeniu Kibiców, niestandardowe działania reklamujące Ruch Chorzów).
 12. Aby uzyskać punkty za każdą z powyżej wymienionych akcji, należy przedstawić z niej raport na adres Ruchu Chorzów: marketing@ruchchorzow.com.pl oraz Stowarzyszenia: rywalizacjafc@stowarzyszenie.niebiescy.pl.
  UWAGA! Raport z akcji, zdjęcia graffiti, transparentów muszą zostać przesłane do 30 dni od zakończenia wydarzenia (dotyczy także graffiti), w przeciwnym wypadku punkty nie będą naliczane. Na raport z akcji składać powinno się kilka zdań przedstawiających akcję oraz kilka zdjęć, które ułatwią sprawiedliwą ocenę wydarzenia i przyznanie mu wysokiej liczby punktów.
 13. Osobą koordynującą Rywalizację FC ze strony Klubu Ruch Chorzów SA jest Aleksander Kaim (a.kaim@ruchchorzow.com.pl)
 14. Osobą koordynującą Rywalizację FC ze strony Klubu Ruch Chorzów SA jest Wiceprezes Stowarzyszenia Karolina Krupa (karolina.krupa@stowarzyszenie.niebiescy.pl)

POWRÓT