Statut Stowarzyszenia Kibiców Ruchu Chorzów "Niebiescy"

Rozdział 1: Nazwa, siedziba, charakter prawny, teren działania Rozdział 2: Cele, środki działania Rozdział 3: Działalność nieodpłatna i płatna Rozdział 4: Członkowie Stowarzyszenia "Niebiescy", ich prawa i obowiązki Rozdział 5: Władze Stowarzyszenia Rozdział 6: Majątek i fundusze Stowarzyszenia Rozdział 7: Zmiany w statucie i rozwiązanie Stowarzyszenia Rozdział 8: Postanowienia końcowe

Rozdział 1

Nazwa, siedziba, charakter prawny, teren działania

§1

Stowarzyszenie nosi nazwę: STOWARZYSZENIE KIBICÓW RUCHU CHORZÓW "NIEBIESCY", w skrócie: STOWARZYSZENIE "NIEBIESCY", w dalszej części Statutu zwane Stowarzyszeniem.

§2

 1. Stowarzyszenie Kibiców Ruchu Chorzów "NIEBIESCY" działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 nr 20, poz. 104) oraz niniejszego statutu, z tego tytułu posiada osobowość prawną.
 2. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

§3

 1. Siedzibą Władz Stowarzyszenia jest miasto Chorzów.
 2. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska. Dla realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami kraju, jeśli nie zakazuje tego tamtejsze prawo.

§4

Stowarzyszenie ma prawo używania godła, barw, flag, pieczęci oraz odznak i znaczków organizacyjnych według wzoru i treści ustalonej przez Stowarzyszenie zgodne z obowiązującymi przepisami.

§5

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach działania.

§6

 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków oraz wolontariuszy.
 2. Do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudnić pracowników.

§7

 1. Stowarzyszenie nie działa w celu osiągnięcia zysku.
 2. Dochód Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przekazane do podziału między członków.

§8

W działalności Stowarzyszenia stanowczo zabrania się:

 1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi".
 2. Przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 3. Wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego w zakresie działalności pożytku publicznego.
 4. Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż ceny rynkowe.

Rozdział 2

Cele, środki działania

§9

Cele Stowarzyszenia to:

 1. Prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenie oraz kibiców Klubu Sportowego Ruch Chorzów poprzez aktywność kulturalną, sportową, rekreacyjną i towarzyską.
 2. Popularyzacja tradycji i osiągnięć Klubu Sportowego Ruch Chorzów.
 3. Prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej i wydawniczej służącej realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
 4. Działalność charytatywna, promocja i organizacja wolontariatu oraz wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób oraz jednostek organizacyjnych.
 5. Działania mające na celu zachowanie oraz wspieranie regionalnego i lokalnego dziedzictwa kulturowego - niematerialnego i materialnego, ze szczególnym uwzględnieniem godki śląskiej.
 6. Rzecznictwo interesów członków Stowarzyszenia oraz kibiców Klubu Sportowego Ruch Chorzów przed organami władzy państwowej i samorządowej oraz innymi podmiotami życia publicznego i gospodarczego.
 7. Wspieranie i upowszechnianie rozwoju sportu i form aktywnego wypoczynku.
 8. Współpraca w sferze zadań publicznych z właściwymi organizacjami, organizacjami pozarządowymi i instytucjami.
 9. Angażowanie członków Stowarzyszenia oraz innych kibiców Klubu Sportowego Ruch Chorzów w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa na zawodach sportowych organizowanych przez klub i przyczynianie się do poprawy atmosfery na widowni.
 10. Rozwijanie kontaktów międzynarodowych i współpracę z organizacjami zagranicznymi w zakresie i w przedmiocie objętym celami Stowarzyszenia.

§10

Stowarzyszenie swoje cele statutowe realizuje poprzez:

 1. Organizacja turniejów sportowych, koncertów, festynów, wyjazdów oraz spotkań towarzyskich dla członków Stowarzyszenie oraz kibiców Klubu Sportowego Ruch Chorzów.
 2. Organizacja spotkań z byłymi zawodnikami Klubu Sportowego Ruch Chorzów oraz z osobami związanymi z historią klubu i stadionu.
 3. Zbieranie, tworzenie i udostępnianie oraz rozpowszechnianie informacji i materiałów dotyczących tematyki sportowej i historycznej dotyczącej Klubu Sportowego Ruch Chorzów.
 4. Organizacja akcji charytatywnych w ramach pomocy społecznej rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej.
 5. Organizacja wystaw fotografii, spotkań z osobami związanymi ze Śląskiem, konkursów tematycznych dla dzieci i młodzieży.
 6. Zorganizowanie biura pomocy interwencyjnej dla kibiców.
 7. Upowszechnianie dostępu do obiektów sportowych, klubów fitness i siłowni oraz działanie na rzecz poprawy ich stanu technicznego.
 8. Organizacja akcji charytatywnych, których celem jest wspieranie organizacji pozarządowych w tym organizacja wolontariatu oraz zachęcanie do honorowego krwiodawstwa.
 9. Organizacja dopingu drużyny Klubu Sportowego Ruch Chorzów podczas imprez sportowych oraz organizacja i przygotowanie opraw meczowych.
 10. Ścisła współpraca z Klubami Kibica i Sympatykami Klubu Sportowego Ruch Chorzów z terenu całego kraju i zagranicy.

Rozdział 3

Działalność nieodpłatna i odpłatna

§11

Działalność Stowarzyszenia może być prowadzona jako działalność nieodpłatna i odpłatna.

§12

Działalność nieodpłatna Stowarzyszenia obejmuje:

17.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury

18.12.Z Pozostałe drukowanie

18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku

18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi

32.13.Z Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych

49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany

56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne

56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna

56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów

58.11.Z Wydawanie książek

58.13.Z Wydawanie gazet

58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków

58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza

59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi

59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów

59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

60.10.Z Nadawanie programów radiofonicznych

73.11.Z Działalność agencji reklamowych

74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

74.20.Z Działalność fotograficzna

79.12.Z Działalność organizatorów turystyki

79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych

79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej

79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

80.10.Z Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa

82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura

82.92.Z Działalność związana z pakowaniem

85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana

91.01.B Działalność archiwów

91.02.Z Działalność muzeów

93.11.Z Działalność obiektów sportowych

93.12.Z Działalność klubów sportowych

93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej

93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem

93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

94.11.Z Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców

94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej

niesklasyfikowana

§13

Działalność odpłatna Stowarzyszenia obejmuje:

17.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury

18.12.Z Pozostałe drukowanie

18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku

18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi

32.13.Z Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych

47.11.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

47.24.Z Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.29.Z Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.62.Z Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.63.Z Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.64.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.65.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.72.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.75.Z Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.77.Z Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.79.Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.81.Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach

47.82.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach

47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach

47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany

56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne

56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)

56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna

56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów

58.11.Z Wydawanie książek

58.13.Z Wydawanie gazet

58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków

58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza

59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi

59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów

59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

60.10.Z Nadawanie programów radiofonicznych

73.11.Z Działalność agencji reklamowych

74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

74.20.Z Działalność fotograficzna

77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim

79.12.Z Działalność organizatorów turystyki

79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych

79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej

79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

80.10.Z Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa

82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura

82.92.Z Działalność związana z pakowaniem

85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana

91.01.B Działalność archiwów

91.02.Z Działalność muzeów

93.11.Z Działalność obiektów sportowych

93.12.Z Działalność klubów sportowych

93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej

93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem

93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

94.11.Z Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców

94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej

niesklasyfikowana

Rozdział 4

Członkowie Stowarzyszenia "NIEBIESCY", ich prawa i obowiązki

§14

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. Członków zwyczajnych.
 2. Członków wspierających.
 3. Członków honorowych.

§15

 1. Przyjęcia w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia oraz w poczet członków wspierających dokonuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji przystępującego, zawierającą imię i nazwisko (nazwę), datę urodzenia, miejsce zamieszkania (siedzibę), oświadczenie o przystąpieniu oraz - gdy chodzi o członków wspierających - zakres deklarowanej Stowarzyszeniu pomocy.
 2. Członkostwo powstaje z dniem podjęcia przez Zarząd uchwały o przyjęciu.
 3. O podjęciu uchwały Zarząd powiadamia zainteresowanych.
 4. Członkami Stowarzyszenia są także jego Założyciele.

§16

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, która:
  1. akceptuje statutowe cele Stowarzyszenia,
  2. złoży na ręce Zarządu deklarację członkowską na piśmie,
  3. złoży na ręce Zarządu deklarację o regularnym opłacaniu składek członkowskich,
  4. zostanie przyjęta przez Zarząd.
 2. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą należeć do Stowarzyszenia i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym, że w składzie Władz stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.
 3. Małoletni poniżej 16 roku życia mogą, za zgodą przedstawicieli ustawowych, należeć do Stowarzyszenia według zasad, o których mowa w §16.1. i §16.2. Statutu Stowarzyszenia, bez prawa korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.

§17

 1. Cudzoziemcy mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą zostać członkiem Stowarzyszenia, zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich.
 2. Cudzoziemcy nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą zostać członkiem Stowarzyszenia, zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich.

§18

 1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna oraz osoba fizyczna deklarująca pomoc w realizacji celów Stowarzyszenia, a w szczególności pomoc finansową, jeżeli złoży oświadczenie woli Zarządowi.
 2. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalają z Zarządem Stowarzyszenia.
 3. Członkowie wspierający mają prawo uczestniczyć w pracach Stowarzyszenia i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie oraz w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia lub Zebraniu Delegatów Stowarzyszenia z głosem doradczym.
 4. Członkowie wspierający opłacają składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie wysokości.

§19

 1. Osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój śląskiego sportu lub w szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia może stać się członkiem honorowym.
 2. Nadanie godności członka honorowego następuje przez uchwałę Walnego Zebrania Członków lub - w przypadku powołania Delegatów - Zebrania Delegatów Stowarzyszenia na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
 3. Członkowie honorowi mają wszystkie prawa członka zwyczajnego oprócz czynnego i biernego prawa wyborczego.
 4. Członkowie honorowi są zwolnieni z opłacania składek członkowskich.

§20

Członkowie Stowarzyszenia mają prawo:

 1. Brać udział we wszelakiej działalności Stowarzyszenia.
 2. Korzystać z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia na zasadach określonych przez Zarząd.
 3. Występować z wnioskami we wszystkich sprawach dotyczących spraw Stowarzyszenia.
 4. Brać udział w Walnym Zebraniu Członków z głosem stanowiącym, a w przypadku członków wspierających i honorowych z głosem doradczym.
 5. Wybierać i być wybieranymi do władz Stowarzyszenia (prawo to nie dotyczy członków wspierających i honorowych).
 6. Posiadać legitymację i odznakę Stowarzyszenia.

§21

Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:

 1. Czynnego udziału w działalności Stowarzyszenia na rzecz jego rozwoju.
 2. Przestrzegania postanowień statutu, regulaminów oraz uchwał i decyzji władz.
 3. Dbania o dobre imię Stowarzyszenia oraz zachowania należytej postawy etyczno-moralnej.
 4. Regularnego opłacania składek (obowiązek ten nie dotyczy Członków Honorowych).

§22

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu wygasza w przypadku:
  1. wystąpienia zainteresowanego zgłoszonego na piśmie po uprzednim uregulowaniu wszelakich zobowiązań finansowych,
  2. wykluczenia przez Walne Zebranie Członków lub - w przypadku powołania Delegatów - Zebranie Delegatów Stowarzyszenia w razie istotnego naruszenia postanowień statutu,
  3. skreślenia z listy członków z powodu niepłacenia składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres przekraczający 3 miesiące,
  4. skreślenia z listy członków z powodu niewypełnienia obowiązków członka wynikających z §21 Statutu Stowarzyszenia.
  5. śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osobę prawną,
  6. rozwiązania Stowarzyszenia "NIEBIESCY".
 2. O utracie członkostwa orzeka uchwałą Zarząd.
 3. O podjęciu uchwały Zarząd powiadamia zainteresowanych.
 4. Od uchwały Zarządu w sprawach, o których mowa w punktach 1 litera c) i 1 litera d), członek Stowarzyszenia może odwołać się do Walnego Zebrania Członków lub - w przypadku powołania Delegatów - Zebrania Delegatów Stowarzyszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały. Uchwała Walnego Zebrania Członków oraz Zebrania Delegatów Stowarzyszenia jest ostateczna.
 5. Postanowienia ustępów poprzedzających stosuje się odpowiednio do członków wspierających.

Rozdział 5

Władze Stowarzyszenia

§23

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,
  2. Zarząd Stowarzyszenia,
  3. Komisja Rewizyjna,
  4. Sąd Koleżeński,
  5. Zebranie Delegatów Stowarzyszenia.
 2. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 2 lata za wyłączeniem Walnego Zgromadzenia Członków.
 3. Wybór władz Stowarzyszenia odbywa się w głosowaniu tajnym.
 4. Walne Zebranie Członków lub - w przypadku powołania Delegatów - Zebranie Delegatów Stowarzyszenia ustala liczbę członków Zarządu Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej stosownie do postanowień §28.2 i §30.2 Statutu Stowarzyszenia.
 5. Do władz Stowarzyszenia wchodzi ustalona w trybie §23.4 liczba osób, które otrzymały największą ilość głosów. W przypadku, gdy kilku kandydatów otrzyma jednakową ilość głosów, a ilość wakatów wyklucza przyjęcie ich wszystkich do władz, należy zarządzić dodatkowe głosowanie na zainteresowanych kandydatów.
 6. W przypadku wakatu we władzach Stowarzyszenia z powodu wykluczenia, rezygnacji, itd. skład osobowy tych władz zostaje uzupełniony o tych kandydatów, którzy otrzymali następną w kolejności liczbę głosów podczas głosowania ostatniego Walnego Zebrania Członków lub - w przypadku powołania Delegatów - Zebrania Delegatów Stowarzyszenia. W przypadku braku lub niewystarczającej liczby kandydatów ogłasza się wybory uzupełniające.

§24

 1. Walne Zebranie Członków lub - w przypadku powołania Delegatów - Zebranie Delegatów jest najważniejszą władzą Stowarzyszenia i może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków lub - w przypadku powołania Delegatów - Zebranie Delegatów zwołuje Zarząd nie rzadziej niż raz w roku. O terminie, miejscu i porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Zarząd zawiadamia drogą mailową wszystkich członków, co najmniej na 14 dni przed jego odbyciem. O terminie, miejscu i porządku obrad Zebrania Delegatów Zarząd zawiadamia drogą mailową wszystkich członków, co najmniej na 14 dni przed jego odbyciem.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków oraz - w przypadku powołania Delegatów -Nadzwyczajne Zebranie Delegatów zwołuje Zarząd:
  1. z inicjatywy własnej,
  2. na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  3. na pisemny wniosek co najmniej 25 członków z uzasadnieniem przyczyny zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków lub Zebrania Delegatów.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków oraz Zebranie Delegatów odbywa się nie później niż w ciągu 30 dni od podjęcia uchwały przez Zarząd lub od złożenia wniosku i obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§25

 1. W Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia biorą udział wszyscy członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym oraz członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście z głosem doradczym.
 2. W Zebraniu Delegatów Stowarzyszenia biorą udział wybrani Delegaci z głosem stanowiącym oraz zaproszeni goście z głosem doradczym.
 3. Wyboru Delegatów Stowarzyszenia dokonuje się, gdy liczba członków uprawnionych do głosowania przekroczy 25 osób.
 4. Delegatami Stowarzyszenia zostaje 20 członków wybranych spośród Członków Zwyczajnych.
 5. Do Delegatów Stowarzyszenia zalicza się z urzędu Zarząd Stowarzyszenia i Komisję Rewizyjną.
 6. Pozostałe wakaty Delegatów uzupełnia się w wyniku głosowania Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Delegatami zostaje ustalona w ust. 2 niniejszego paragrafu ilość osób pomniejszona o ilość osób wchodzących w skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, które otrzymały największą liczbę głosów. W przypadku, gdy kilku kandydatów otrzyma jednakową ilość głosów, a ilość wakatów wyklucza przyjęcie ich wszystkich do władz, należy zarządzić dodatkowe głosowanie na zainteresowanych kandydatów.
 7. W przypadku wakatu Delegatów Stowarzyszenia z powodu wykluczenia, rezygnacji, itd. skład osobowy tych władz zostaje uzupełniony o tych kandydatów, którzy otrzymali następną w kolejności liczbę głosów podczas głosowania ostatniego Walnego Zebrania Członków. W przypadku braku lub niewystarczającej liczby kandydatów ogłasza się wybory uzupełniające.

§26

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków oraz - w przypadku powołania Delegatów - Zebrania Delegatów należy:

 1. Uchwalanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia.
 2. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności władz Stowarzyszenia.
 3. Uchwalanie zmian w Statucie Stowarzyszenia.
 4. Uchwalanie budżetu.
 5. Uchwalanie regulaminów wewnętrznych.
 6. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.
 7. Podejmowanie uchwał w innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.
 8. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, wniesionych przez członków Stowarzyszenia.
 9. Wybór i odwoływanie Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego oraz wybory uzupełniające do władz w przypadku zmniejszenia się liczby członków poniżej minimum określonego w ich składzie na okres do zakończenia bieżącej kadencji. Wybór przedstawicieli Sądu Koleżeńskiego następuje na wniosek Komisji Rewizyjnej, która proponuje poszczególne kandydatury i poddaje pod głosowanie Walnego Zebrania Członków lub - w przypadku powołania Delegatów - Zebrania Delegatów.
 10. Udzielanie absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej ustępującemu Zarządowi za okres objęty sprawozdaniem.
 11. Nadawanie tytułu Członka Honorowego.
 12. Uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.

§27

 1. Uchwały Walnego Zebrania Członków oraz Zebrania Delegatów, jeżeli Statut Stowarzyszenia nie stanowi inaczej, zapadają zwykłą większością głosów bez względu na ilość obecnych na zebraniu Członków uprawnionych do głosowania lub - w przypadku powołania Delegatów - Delegatów.
 2. Walne Zebranie Członków oraz Zebranie Delegatów obradują według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

§28

 1. Organem wykonawczym Walnego Zebrania Członków lub - w przypadku powołania Delegatów - Zebrania Delegatów jest Zarząd Stowarzyszenia.
 2. W skład Zarządu wchodzi od 3 do 9 członków wyłonionych poprzez głosowanie Walnego Zebrania Członków lub - w przypadku powołania Delegatów - Zebrania Delegatów Stowarzyszenia. W skład Zarządu wchodzą osoby, które otrzymały największą liczbę głosów.
 3. Członkowie Zarządu Stowarzyszenia nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 4. W przypadku wakatu w Zarządzie Stowarzyszenia z powodu wykluczenia, rezygnacji, itd. skład osobowy tych władz zostaje uzupełniony o tych kandydatów, którzy otrzymali następną w kolejności liczbę głosów podczas głosowania ostatniego Walnego Zebrania Członków lub - w przypadku powołania Delegatów - Zebrania Delegatów Stowarzyszenia. W przypadku braku lub niewystarczającej liczby kandydatów ogłasza się wybory uzupełniające.
 5. Zarząd wybiera ze swojego grona Prezesa Zarządu. Na wniosek Prezesa Zarządu w zależności od potrzeb, Zarząd wybiera ze swego grona maksymalnie dwóch Wiceprezesów, Sekretarza, Skarbnika oraz Rzecznika Prasowego.
 6. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes z inicjatywy własnej lub na wniosek Komisji Rewizyjnej. O terminie, miejscu i porządku obrad Zebrania Zarządu, Prezes Zarządu zawiadamia drogą mailową wszystkich członków, co najmniej na 14 dni przed jego odbyciem.
 7. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu, a przy równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu Stowarzyszenia.
 8. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków Stowarzyszenia uprawnieni są łącznie dwaj członkowie Zarządu.
 9. Do składania oświadczeń woli w zakresie zobowiązań majątkowych wymagana jest zgoda Skarbnika i drugiego członka Zarządu.
 10. Zarząd działa na zasadzie niniejszego Statutu i własnego regulaminu.

§29

Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:

 1. Kierowanie bieżąca działalnością Stowarzyszenia.
 2. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
 3. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków lub - w przypadku powołania Delegatów - Zebrania Delegatów Stowarzyszenia.
 4. Składanie sprawozdania z działalności Stowarzyszenia przed Walnym Zebraniem Członków lub - w przypadku powołania Delegatów - Zebraniem Delegatów raz na rok.
 5. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Stowarzyszenia oraz - w przypadku powołania Delegatów - Zebrania Delegatów.
 6. Zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia.
 7. Organizowanie i prowadzenie działalności odpłatnej na cele statutowe Stowarzyszenia.
 8. Wykonywanie innych czynności niezastrzeżonych do kompetencji Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, Zebrania Delegatów i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
 9. Angażowanie i zwalnianie pracowników.
 10. Przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia oraz prowadzenie dokumentacji członkowskiej.
 11. Przygotowanie regulaminów wewnętrznych.

§30

 1. Organem kontrolującym całokształt działalności Stowarzyszenia jest Komisja Rewizyjna.
 2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi od 3 do 5 członków wyłonionych poprzez głosowanie Walnego Zebrania Członków lub - w przypadku powołania Delegatów - Zebrania Delegatów Stowarzyszenia. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą osoby, które otrzymały największą liczbę głosów.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
  1. nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
  2. nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 4. W przypadku wakatu w Komisji Rewizyjnej z powodu wykluczenia, rezygnacji, itd. skład osobowy tych władz zostaje uzupełniony o tych kandydatów, którzy otrzymali następną w kolejności liczbę głosów podczas głosowania Walnego Zebrania Członków lub - w przypadku powołania Delegatów - Zebrania Delegatów Stowarzyszenia. W przypadku braku lub niewystarczającej liczby kandydatów ogłasza się wybory uzupełniające.
 5. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.
 6. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w roku. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje Przewodniczący, który zawiadamia o terminie, miejscu i porządku obrad drogą mailową wszystkich członków Komisji Rewizyjnej, co najmniej na 14 dni przed odbyciem posiedzenia.
 7. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Komisji Rewizyjnej, a przy równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
 8. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczenia w zebraniach Zarządu z głosem doradczym.
 9. Komisja Rewizyjna, w celu wykonania swych zadań kontrolnych jest uprawniona do:
  1. żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Stowarzyszenia,
  2. żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień.
 10. Komisja Rewizyjna działa na zasadzie niniejszego Statutu i własnego regulaminu.

§31

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrola gospodarki finansowej Stowarzyszenia.
 2. Kontrola przestrzegania statutu i wykonywania uchwał Walnego Zebrania Członków lub - w przypadku powołania Delegatów - Zebrania Delegatów przez Zarząd.
 3. Kontrola merytoryczna przygotowanych przez Zarząd sprawozdań.
 4. Składanie wniosków o udzielenie lub o nieudzielenie absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia.
 5. Odwoływanie oraz zawieszanie członków Zarządu.
 6. Wnioskowanie o zwołanie Walnego Zebrania Członków lub - w przypadku powołania Delegatów - Zebrania Delegatów Stowarzyszenia oraz zebrania Zarządu Stowarzyszenia.
 7. Występowanie z wnioskiem o rozwiązanie Stowarzyszenia.
 8. Składanie sprawozdań z kontroli na Walnym Zebraniu Członków lub - w przypadku powołania Delegatów - Zebraniu Delegatów.
 9. Wnioskowanie o powołanie Sądu Koleżeńskiego spośród członków Stowarzyszenia.

§32

 1. Sąd Koleżeński jest organem rozstrzygającym spory pomiędzy członkami Stowarzyszenia oraz rozstrzygającym wnioski dyscyplinarne wniesione przez Zarząd Klubu.
 2. W skład Sądu Koleżeńskiego wchodzi 5-ciu członków, wyłonionych poprzez głosowanie Walnego Zebrania Członków lub - w przypadku powołania Delegatów - Zebrania Delegatów Stowarzyszenia. W skład Sądu Koleżeńskiego wchodzą osoby, które otrzymały największą liczbę głosów.
 3. W przypadku wakatu w Sądzie Koleżeńskim z powodu wykluczenia, rezygnacji, itd. skład osobowy tych władz zostaje uzupełniony o tych kandydatów, którzy otrzymali następną w kolejności liczbę głosów podczas głosowania Walnego Zebrania Członków lub - w przypadku powołania Delegatów - Zebrania Delegatów Stowarzyszenia. W przypadku braku lub niewystarczającej liczby kandydatów ogłasza się wybory uzupełniające.
 4. Sąd Koleżeński wybiera ze swego grona Przewodniczącego, który ustala każdorazowo 3 osobowy skład orzekający.
 5. Sąd Koleżeński rozstrzygając spory orzeka:
  1. karę upomnienia,
  2. karę nagany,
  3. wnioskuje do Zarządu Stowarzyszenia o skreślenie z listy członków Stowarzyszenia.
 6. Posiedzenia Sądu Koleżeńskiego odbywają się w miarę potrzeb. Posiedzenia Sądu Koleżeńskiego zwołuje Przewodniczący z inicjatywy własnej lub na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 7. Rozstrzygnięcia Sądu Koleżeńskiego zapadają zwykłą większością głosów 3 osobowego składu orzekającego.
 8. Sąd Koleżeński działa na zasadzie niniejszego Statutu i własnego regulaminu.

Rozdział 6

Majątek i fundusze Stowarzyszenia

§33

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią:
  1. składki członkowskie,
  2. darowizny,
  3. zapisy,
  4. spadki,
  5. subwencje,
  6. dotacje międzynarodowe, państwowe, gminne, od osób prawnych i fizycznych,
  7. dochody z odpłatnej działalności pożytku publicznego,
  8. dochody z ofiarność publicznej,
  9. dochody ze sponsoringu,
  10. dochody z udziałów,
  11. dochody z lokat,
  12. dochody z majątku Stowarzyszenia,
  13. ruchomości,
  14. nieruchomości,
  15. wierzytelności,
  16. fundusz założycielski.
 2. Majątek Stowarzyszenia może być przeznaczony wyłącznie na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.
 3. Funduszem założycielskim jest kwota 2 000 zł i jest przeznaczona na realizację celów statutowych.
 4. Majątkiem Stowarzyszenia dysponuje Zarząd w oparciu o obowiązujące przepisy finansowe i uchwały Walnego Zgromadzenia Członków lub - w przypadku powołania Delegatów - Zebrania Delegatów.

Rozdział 7

Zmiany w Statucie i Rozwiązanie Stowarzyszenia

§34

 1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków lub - w przypadku powołania Delegatów - Zebranie Delegatów Stowarzyszenia większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy Członków lub Delegatów uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.
 2. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa sposób likwidacji i cel na jaki zostanie przekazany majątek Stowarzyszenia. Majątek Stowarzyszenia może być przekazany wyłącznie na cel określony w statucie Stowarzyszenia.

Rozdział 8

Postanowienia końcowe

§35

Wszelkie sprawy wynikające z działalności Stowarzyszenia, a nie ujęte w Statucie rozpatrywane będą przez władze Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

§36

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy prawa regulujące działalność Stowarzyszenia oraz organizacji pożytku publicznego.

§37

Niniejszy Statut został uchwalony na Zebraniu Założycielskim dnia 24.02.2013 r.

§38

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Stowarzyszenia przez Sąd.

Komitet Założycielski