Władze Stowarzyszenia

Władzami Stowarzyszenia zgodnie ze Statutem są: Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, Zarząd Stowarzyszenia, Komisja Rewizyjna, Sąd Koleżeński oraz Zebranie Delegatów Stowarzyszenia.

Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 2 lata za wyłączeniem Walnego Zgromadzenia Członków. Władze Stowarzyszenia zostają wyłonione poprzez głosowanie Walnego Zebrania Członków lub - w przypadku powołania Delegatów - Zebrania Delegatów Stowarzyszenia.

W Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia biorą udział wszyscy członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym oraz członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście z głosem doradczym.

W Zebraniu Delegatów Stowarzyszenia biorą udział wybrani Delegaci z głosem stanowiącym oraz zaproszeni goście z głosem doradczym. Wyboru Delegatów Stowarzyszenia dokonuje się, gdy liczba członków uprawnionych do głosowania przekroczy 25 osób. Delegatami Stowarzyszenia zostaje 20 członków wybranych spośród Członków Zwyczajnych. Do Delegatów Stowarzyszenia zalicza się z urzędu Zarząd Stowarzyszenia i Komisję Rewizyjną.

Organem wykonawczym Walnego Zebrania Członków lub - w przypadku powołania Delegatów - Zebrania Delegatów jest Zarząd Stowarzyszenia. W skład Zarządu wchodzi od 3 do 9 członków. Zarząd wybiera ze swojego grona Prezesa Zarządu. Na wniosek Prezesa Zarządu w zależności od potrzeb, Zarząd wybiera ze swego grona maksymalnie dwóch Wiceprezesów, Sekretarza, Skarbnika oraz Rzecznika Prasowego.

Organem kontrolującym całokształt działalności Stowarzyszenia jest Komisja Rewizyjna. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi od 3 do 5 członków. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.

Sąd Koleżeński jest organem rozstrzygającym spory pomiędzy członkami Stowarzyszenia oraz rozstrzygającym wnioski dyscyplinarne wniesione przez Zarząd Klubu. W skład Sądu Koleżeńskiego wchodzi 5-ciu członków. Sąd Koleżeński wybiera ze swego grona Przewodniczącego, który ustala każdorazowo 3 osobowy skład orzekający.

Zarząd stowarzyszenia:

Prezes Zarządu: Marcin Czempik
Wiceprezes Zarządu: mgr Karolina Krupa
Skarbnik Zarządu: mgr inż. Aleksandra Kandzia
Sekretarz Zarządu: Piotr Podleszka
Członek Zarządu: Bogusław Szydłowski